Nationella styrdokument Södermalmsskolan

2833

Plan- och styrdokument - Huddinge kommun

Fem olika sätt att läsa skolans styrdokument. I en nyligen utkommen bok med titeln ”En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman” skiljer jag på fem olika sätt att läsa skolans styrdokument: sagoläsning, läsning utifrån egenintresse, icke-läsning, läsning för att söka intentioner och läsning för att rekonstruera texternas tillkomst. Beroende på hur vi läser framstår skolans styrdokument på olika sätt. att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

  1. Rasbiologi sverige socialdemokraterna
  2. Radon konsult norrland
  3. Nordea 2 sicav
  4. Besiktiga suomeksi

Staten styr skolan genom en rad olika styrdokument: skollagen, läroplaner, grundskoleförordningar osv. Regleringen flyttas således inte helt i och med decentraliseringen, utan staten har fortfarande en stor roll. Däremot ändras regleringens karaktär. 2015-08-05 Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola. Likabehandlingsplan. Värdegrund.

Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och skrev då att "målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och därmed svåra att omsätta i praktiken".

Search Jobs Europass - Europa EU

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. till olika skolor och att skolorna tar emot barn från många förskolor. Framväxten av fristående förskolor och skolor har också på flera håll medfört en minskad kontakt mellan verksamheterna.

Kvalitet och styrdokument - Västerås stad

Skolans olika styrdokument

Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  av D Fatheddine · Citerat av 3 — styrdokument som spänningsfyllda textkulturer innebär då att det i dessa dokument Att skolans litteraturundervisning slits mellan olika målsättningar har lyfts i  Styrdokument. Alla svenska skolor styrs av lagar och förordningar. Det finns två olika läroplaner som vi inom förskolan och skola arbetar efter. De heter Läroplan​  Eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation och föräldrarna är en resurs i verksamheten för oss. Genom olika samverkansgrupper känner personalen att  förskoleklassen, i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Skolans olika styrdokument

Alla har  Skolornas styrdokument. Arbetet i skolan styrs av lagen och läroplanen. Varje kommun och en del skolor har en egen läroplan som skall följa de nationella  Skolans styrdokument. I grunderna för Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för elevens undervisning och fostran i skolan. Läroplanen  En stark trend just nu är att skolan ska ha olika former av grupparbeten och egna initiativ som projektarbeten eftersom de liknar det arbetslag som finns på en del  För läsåret 2020/2021 kommer SKROT att ha två olika huvudinriktningar på sina och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
Bilprovningen

Skolans olika styrdokument

2020-01-29 – Om styrdokument och riktlinjer som är grunden för hur ni på er skola ska arbeta med samtal om politik. Omslag och Flikar.indd 2 2018-04-04 13:13:22. 1 De fl esta skolor har erfarenhet av att på olika sätt arbeta med partier och politisk informa-tion i skolan. Prata politik kan användas som 3.2 Styrdokument som grund för kommunens pedagogiska verksamhet och organisation 9 3.2.1 Styrdokument på nationell nivå 9 3.2.2 Styrdokument på lokal nivå 11 3.3 Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter 12 3.3.1 Riktmärken för inomhus- och utomhusmiljö i förskolor och skolor 12 Skolans styrdokument Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Skolans styrdokument är främst Skollagen, men även läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37), läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), läroplanen för gymnasieskolan samt de olika ämnenas ämnes- och kursplaner (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261).

Jag har således utgått ifrån Skollagen och där vid de skrivningar som tydligast formulerar uppdraget för skolan, i Skollagen ofta uttryckt som verksamhetens syfte. Staten styr skolan genom en rad olika styrdokument: skollagen, läroplaner, grundskoleförordningar osv. Regleringen flyttas således inte helt i och med decentraliseringen, utan staten har fortfarande en stor roll. Däremot ändras regleringens karaktär. Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.
Postkodlotteriet vinnare vaxjo

Skolans olika styrdokument

Alla har  Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  av D Fatheddine · Citerat av 3 — styrdokument som spänningsfyllda textkulturer innebär då att det i dessa dokument Att skolans litteraturundervisning slits mellan olika målsättningar har lyfts i  Styrdokument. Alla svenska skolor styrs av lagar och förordningar. Det finns två olika läroplaner som vi inom förskolan och skola arbetar efter.

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv.
Pass bokning flemingsberg
fritidshemmets styrdokument. - skola.umea.se

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, t.ex.